Obchodní podmínky pro nákup videokurzu cviků na páteř

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE (dále jen VSP SPO)

I.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup spotřebitelů v Internetovém obchodě www.prirozenou-cestou.cz a stanoví vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího spotřebitele při nákupu videokurzu cviků na páteř a klouby.
Obchodní podmínky, jež stanoví vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího podnikatele se nacházejí pod odkazem Všeobecné smluvní podmínky.
Iva Kukačková, Zlatá stezka 371, 403 21 Ústí nad Labem, IČ: 44261225, DIČ: CZ 6352230214, Magistrát města Ústí nad Labem, živnostenský odbor, dne 31. 10. 2007

č.j.:ŽO/U14567/2007/Mon, Ev.č. 3510, jako provozovatel Internetového obchodu sufijskajoga.cz prohlašuje, že bude kupujícím dodávat pouze zboží, které je plně v souladu s obecnými i zákonnými požadavky pro daný druh zboží.

II.

Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat údaje, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické adresy kupujícího.
V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

III.
Kupní cena a způsob její úhrady

Kupní cenu zboží uvedeného na stránce Internetového obchodu sufijskajoga. http://sufijskajoga.cz/cviky-na-pater/ je možné hradit:

a) převodem na běžný účet č. 670100-2202516389/6210

b) na dobírku

c) platební kartou ( není v současné době k dispozici)

Kupní ceny jsou platné v okamžiku zaslání objednávky zboží kupujícím prodávajícímu. Prodávající si vyhrazuje právo úpravy či změny uvedených cen v případech zvláštního zřetele hodných jako např. nadměrná inflace.
Prodávající považuje kupní cenu za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za objednané zboží na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi poštovního přepravce. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je dle způsobu odběru zboží připočítána částka za poštovné na místo určené kupujícím.

IV.

Dodací podmínky zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

Místem plnění je:

a) při odběru na dobírku – místo, kde prodávající, předá zboží poštovnímu dopravci.

b) při platbě na účet – adresa uvedená kupujícím v zaslané objednávce.

Dodací lhůta činí 1-10 dnů s přihlédnutím ke stavu skladových zásob prodávajícího od potvrzení objednávky – týká se DVD. Při přebírání zboží je kupující povinen zboží od poštovního dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů dodaného zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit pracovníkovi poštovního dopravce. Prodávající doporučuje v případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít!
Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena k zásilce.
V případě, že objednané zboží nebude možné poštovnímu přepravci v dodací lhůtě předat, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání zboží. Prodávající je v takovém případě ale povinen písemně upozornit kupujícího a vyžádat si tak jeho souhlas s uvedeným postupem.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v zaslané objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.
Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.
V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká.
Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.
Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem zaslané objednávky a připojené faktury V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.
Všechny zásilky jsou expedovány Českou poštou.Cena dopravného, dobírečného a balného je zahrnuta v koncové ceně za DVD, která v současné době činí 550 Kč.:
V případě platby převodem na účet se zboží se expeduje po připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Bankovní poplatky hradí prodávající.
Cena dopravného a balného při zaslání zboží na území Slovenské republiky činí v případě nákupu DVD + 100 Kč, v případě zaslání kódu zůstává cena stejná a činí 450 Kč.
Dodací lhůta při dodání na území Slovenské republiky je s přihlédnutím ke stavu skladových zásob prodávajícího 10 pracovních dní. V případě, že objednané zboží nebude možné poštovnímu přepravci v dodací lhůtě předat, oznámí toto prodávající kupujícímu.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží dle občanského zákoníku v platném znění (zákon č. 89/2012 Sb.) odstoupit od smlouvy prostřednictvím Formuláře odstoupení od kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

a) při dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

b) při dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

c) při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

d) při dodávce videozáznamu

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V. odst. 2) či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
Formulář odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího nebo e-mailem. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
Délka záruční lhůty včetně způsobu uplatnění záruky se rovněž řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění. Místem uplatnění záruky je Zeyerova 718/38, 400 03 Ústí nad Labem.
Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením a živelnými pohromami. Záruka se rovněž nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. VI odst. 1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí – týká se DVD.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání Cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Doručování

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího,zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na stránce Internetového obchodu sufijskajoga.cz v den odeslání objednávky kupujícího.
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Zeyerova 718/38, 400 03 Ústí nad Labem, adresa elektronické pošty kukackova@prirozenou-cestou.cz,
telefon +420 777 285 488.

Platnost od 30. prosince 2017 do odvolání.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát
Internetový obchod: sufijskajoga.cz

Společnost: Iva Kukačková

Se sídlem: Zlatá stezka 371, 40321 Ústí nad Labem

IČ: 44261225

E-mailová adresa: kukackova@prirozenou-cestou.cz

Telefonní číslo: 777 285 488

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Datum objednání……………………. datum obdržení………………………

Číslo objednávky:
Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem………………………………………
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)

…………………………………………………

Jméno a příjmení kupujícího:
Adresa kupujícího:
Email:
Telefon:

Zpět na video