Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Doporučuji vám, uživatelům webu www.prirozenou-cestou.cz ve svém vlastním zájmu věnovat výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

Správcem osobních údajů získaných z webu www.prirozenou-cestou.cz je provozovatelka webu a prodávající Iva Kukačková, Zlatá stezka 371, 403 21 Ústí nad Labem, IČ: 44261225.
Pečovat o vás mi pomáhají a jsou proto zpracovateli vašich osobních údajů, profesionálové na marketing: SmartSelling a.s., IČ: 29210372
Netroufalky 797/5, Brno, 625 00, profesionální specialistka na marketing Ludmila Dubinská IČ: 06268340, Husovo náměstí 58/8, 294 71 Benátky nad Jizerou, v případě prodeje z e-shopu vaše osobní údaje dostane též EPAM Distribution s.r.o., IČ: 27878945, Kazašská 1426/6, 101 00 Praha 10 za účelem vyřízení objednávky a v případě, že jste se přihlásili na jógu u moře, vaše údaje budou předány cestovní kanceláři DEZKA Děčín s.r.o., IČ: 27311066, Prokopa Holého 8, 40502 Děčín, za účelem plnění cestovní smlouvy. Všichni jsou zavázáni mlčenlivostí. Vaše osobní data neopustí hranice EU.

Jako správce vašich OU prohlašuji, že vaše poskytnuté osobní údaje nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě či právnímu subjektu.

Zpracování osobních údajů je prováděno zabezpečeným způsobem automaticky i manuálně. Osobní údaje nejsou zpracovávány jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž jste vy jako subjekt údajů (kupující, zájemce o informace) vyslovili souhlas. Přičemž data jsou zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a rovněž pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle ale po dobu 5 let, pokud se nerozhodnete pro ukončení dříve (viz „vaše práva“).

Zpracovávat údaje mi povoluje výše uvedený zákon za účelem plnění smlouvy o nákupu zboží, produktu nebo poskytnutí služby a z titulu oprávněného zájmu zasílání obchodních sdělení. Osobní údaje poskytujete dobrovolně.

 

Osobní údaje (dále jen OU) získané dle těchto podmínek budu zpracovávat tak, abych vám vyšla vstříc, poskytla vám to, co vás skutečně zajímá, pomáhá  a usnadnila orientaci  v době rychlých změn a přemíry informací různé kvality a neznámého původu.
Budu proto údaje od vás získané dle těchto podmínek odpovědně zpracovávat a vytvářet databáze kontaktů

fragmentováním do zájmových skupin:

Podrobnější informace, novinky, akce a obchodní sdělení týkající se produktů EPAM
Podrobnější informace, novinky, rady ke zkvalitnění života přirozenou cestou a obchodní sdělení týkající se cvičení
Informace, novinky, rady ke zkvalitnění života přirozenou cestou a obchodní sdělení týkající všech oblastí uvedených na webu www.prirozenou-cestou.cz

používám také cookies, což je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. Vaše příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější.

OU shromažďuji a také likviduji.

Nebojte se, nepřehltím vás.

 

Seznamte se nyní se svými právy.

Jako subjekt údajů  máte právo k přístupu ke svým osobním údajům, právo je doplňovat a měnit. V této souvislosti se můžete na mě obrátit telefonicky či elektronickou poštou na kukackova@prirozenou-cestou.cz.

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny subjekty údajů, kteří mi jako správci údajů poskytnou své osobní údaje informuji o těchto jejich zákonných právech:

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Nevyhoví-li, správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Předáním informace o své emailové adrese uděluje kupující prodávajícímu souhlas k zasílání sdělení prodávajícího podle příslušné výše uvedené zájmové skupiny elektronickými prostředky, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak.

V případě porušení povinností prodávajícího dle zákona č. 101/2000 Sb., má kupující právo dle § 21 předmětného zákona zejména požadovat na provozovateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

Vstupuje v platnost 9. dubna 2018

Zpět na e-shop

domů